A A A
pl | en

Relacje międzykulturowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Relacje międzykulturowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki socjologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

 

W toku studiów należy zrealizować jedną z dwóch specjalizacji – Komunikacja międzykulturowa albo Mediacje i praca z mniejszościami. Wybór jednej z dwóch specjalizacji następuje przed końcem I roku studiów, a zajęcia specjalizacyjne realizowane są w trakcie II i III roku studiów (dwa w każdym semestrze). Należy zrealizować 7 z oferowanych modułów wybranej specjalizacji. Każdy moduł specjalizacyjny uruchamiany jest co dwa lata dla studentów II i III roku danej specjalizacji. W ramach modułów fakultatywnych, oprócz zajęć seminaryjnych i lektoratu drugiego języka obcego, należy uzyskać przynajmniej 23 punktów ECTS za moduły fakultatywne z dyscypliny nauk socjologicznych (w tym 5 za moduły w języku obcym) oraz przynajmniej 20 punktów ECTS za moduły fakultatywne z zakresu nauk o kulturze i religii (w tym 5 za moduły w języku obcym). W ramach kształcenia językowego należy zdać egzamin z języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i drugiego języka obcego (przynajmniej na poziomie A1 EOKJ), a także obligatoryjne translatorium i przynajmniej dwa moduły fakultatywne w języku obcym (10 punktów ECTS).

Ukończenie studiów

 

Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i praktyk zawodowych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych
45 5 egzamin O
Filozofia
45 5 egzamin O
Regiony kulturowe świata
45 5 egzamin O
Religie świata
30 4 egzamin O
Antropologia kultury
30 4 egzamin O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Tutorial
15 1 zaliczenie O
Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 egzamin O
Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce
45 5 egzamin O
Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych
30 4 egzamin O
Psychologia międzykulturowa
30 4 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych
45 5 egzamin O
Filozofia
45 5 egzamin O
Regiony kulturowe świata
45 5 egzamin O
Religie świata
30 4 egzamin O
Antropologia kultury
30 4 egzamin O
Redakcja tekstów naukowych
15 1 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Dzieje starożytnych i średniowiecznych relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych
45 5 egzamin O
Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce
45 5 egzamin O
Wybrane aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych
30 4 egzamin O
Psychologia międzykulturowa
30 4 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Międzykulturowe badania porównawcze
45 5 egzamin O
Socjologia kultury
45 5 egzamin O
Cywilizacje współczesne
30 4 egzamin O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 egzamin O
30 3 zaliczenie O
30 3 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dzieje nowożytnych relacji międzykulturowych
45 5 egzamin O
Międzykulturowe badania porównawcze
45 5 egzamin O
Socjologia kultury
45 5 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Cywilizacje współczesne
30 4 egzamin O
Edukacja antydyskryminacyjna
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
30 3 egzamin O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 3 zaliczenie O
Kultura a gospodarka
30 4 egzamin O
Współczesne stosunki etniczne
30 4 egzamin O
Media globalne - translatorium
30 4 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI

Kierownik studiów podejmuje decyzję, w którym semestrze odbywają się poszczególne przedmioty i które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym roku akademickim. W każdym roku kształcenia należy zrealizować taką liczbę przedmiotów fakultatywnych, aby razem z przedmiotami obligatoryjnymi uzyskać przynajmniej 60 punktów ECTS. Istnieje możliwość zrealizowania przedmiotów fakultatywnych spoza tej listy, jeżeli są one oferowane na innych programach studiów realizowanych w Instytucie Studiów Międzykulturowych, pod warunkiem, że w ciągu całego toku studiów uzyskana zostanie odpowiednia liczba punktów ECTS z zakresu nauk społecznych (23, z tego 5 za moduły w języku obcym) oraz nauk humanistycznych (20, z tego 5 za przedmioty w języku obcym). Na tych samych zasadach do 4 przedmiotów fakultatywnych można zrealizować za zgodą kierownika studiów w innych jednostkach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy suma punktów ECTS przypisanych do niezdanych zadeklarowanych przedmiotów wynosi 10 lub mniej

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 4 egzamin O
Współczesne stosunki etniczne
30 4 egzamin O
Media globalne - translatorium
30 4 egzamin O
Kultura a gospodarka
30 4 egzamin O
Wykłady otwarte
30 1 zaliczenie O
Praktyki zawodowe
60 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne - nauki humanistyczne
O
Przedmioty fakultatywne - nauki społeczne
O
KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA
MEDIACJE I PRACA Z MNIEJSZOŚCIAMI