A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Polish Studies

Speech-Language Therapy

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Speech-Language Therapy
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program logopedii realizowany jest w strukturach Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z wykładowcami z Collegium Medicum UJ w postaci zajęć wymagających bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich zaliczamy „Praktyki logopedyczne” oraz „Seminarium magisterskie”, służące przygotowaniu pracy dyplomowej. Realizacja programu studiów oparta jest na zastosowaniu nauczania problemowego (ang. problem-based learning). W centrum kształcenia znajdują się przedmioty „Diagnostyka logopedyczna” (semestr I), „Diagnostyka i terapia logopedyczna” (sem. II) i „Kompleksowa opieka logopedyczna” (sem. III), w trakcie których studenci rozwiązują problemy logopedyczne przedstawione w postaci ustrukturyzowanych studiów przypadku, będących symulacją realnego problemu diagnostycznego i/lub terapeutycznego. Treści studiów przypadków skoordynowane są z treściami przedmiotów z bloku logopedycznego („Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej”,„Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej [A, B i C]”, „Metody i techniki terapii logopedycznej” i „Metody diagnozy i terapii logopedycznej”) oraz medycznego („Biomedyczne podstawy logopedii ([A, B i C]), w ramach którego przedstawiana jest wiedza w zakresie anatomii i fizjologii narządu słuchu, narządu głosu i mowy, procesu połykania oraz wiedza w zakresie podstaw procesów patologicznych, warunkujących powstawanie zaburzeń narządu słuchu, narządu głosu, mowy i procesu połykania. Student realizuje zajęcia obejmujące nauki podstawowe (anatomia oraz fizjologia układu nerwowego, narządu słuchu, narządu mowy i głosu) oraz zajęcia obejmujące problematykę kliniczną (dziedzinę pediatrii, neurologii, psychiatrii i laryngologii). Problemowa oś programu logopedii uzupełniona jest innymi przedmiotami, których treści nie są skoordynowane z aktualnie rozwiązywanymi studiami przypadków, ale są niezbędne w wykształceniu logopedycznym. Wiele z tych przedmiotów proponuje się w formie opcji do wyboru przez studenta.
Choć kierunek studiów „Logopedia” nie oferuje specjalności / specjalizacji do wyboru, studenci mogą w trakcie studiów fakultatywnie zdecydować się na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych w Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym samym otwierając sobie możliwość starania się o pracę w systemie oświaty.

Graduation

Wymogiem ukończenia kierunku studiów "Logopedia" jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa jest pisemnym sprawozdaniem z przeprowadzonego pod opieką promotora badania empirycznego, zawierającym przegląd literatury przedmiotu, opis metodologii badań własnych oraz analizę i interpretację rezultatów uzyskanych w badaniu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.

W pierwszym semestrze studiów studenci zapoznają sie ze specyfiką głównej metody prowadzenia zajęć na logopedii, czyli nauczaniem problemowym (ang. problem based-learning). Uczestniczą w kursie centalnym, na którym rozwiązują studia przypadków oraz biorą udział w przedmiotach skoordynowanych. Taki porządek pracy jest kontynuowany w drugim i trzecim semestrze.

Studenci wybierają również jedno z trzech zaproponowanych seminariów logopedycznych, prowadzonych przez pracowników Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diagnostyka logopedyczna (studia przypadków)
90 4 graded credit O
Narzędzia i procesy diagnostyki logopedycznej
30 3 assessment O
Biomedyczne podstawy logopedii (A)
60 6 exam O
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej (A)
30 5 exam O
Podstawy badań logopedycznych
30 3 exam O
4 - - O
Psychologia rozwoju i zaburzeń mowy
30 3 exam O
Logopedyczne seminarium magisterskie
30 4 assessment O
Foreign language course
O

W drugim semestrze studiów studenci muszą wybrać jeden z proponowanych i uruchomionych przedmiotów  (w wymiarze 30h) z GRUPY A, poświęconych różnym aspektom diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doświadczonych w tematyce kursów w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Oferta opcji może być rokrocznie zmieniana i jest ściśle uzależniona od zmieniających się potrzeb studentów. Lista dostępnych kursów fakultatywnych w danym roku akademickim jest publikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki. 

W drugim semestrze studiów studenci zaliczają blok praktyk zawodowych, realizowanych w placówkach oświatowych oraz instytucjach ochrony zdrowia. Praktyki logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diagnostyka i terapia logopedyczna (studia przypadków)
90 4 graded credit O
Metody i techniki terapii logopedycznej
30 5 exam O
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej (B)
30 5 exam O
Biomedyczne podstawy logopedii (B)
30 3 exam O
Praktyki 1
30 1 graded credit O
Logopedyczne seminarium magisterskie
30 4 assessment O
Clinical linguistics
30 3 exam O
Grupa A
O
Foreign language course
O

W trzecim semestrze studiów studenci muszą wybrać jeden z proponowanych i uruchomionych przedmiotów (w wymiarze 30h) z GRUPY B, poświęconych różnym aspektom diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doświadczonych w tematyce kursów w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Oferta opcji może być rokrocznie zmieniana i jest ściśle uzależniona od zmieniających się potrzeb studentów. Lista dostępnych kursów fakultatywnych w danym roku akademickim jest publikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki. 

W trzecim semestrze studiów studenci zaliczają blok praktyk zawodowych, realizowanych w placówkach oświatowych oraz instytucjach ochrony zdrowia. Praktyki logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kompleksowa opieka logopedyczna (studia przypadków)
90 6 exam O
Zaburzenia kompetencji komunikacyjnej (C)
30 3 exam O
Biomedyczne podstawy logopedii (C)
30 3 exam O
Metody diagnozy i terapii logopedycznej
30 6 exam O
Praktyki 2
30 1 graded credit O
Logopedyczne seminarium magisterskie
30 4 assessment O
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
30 3 exam O
Wczesna interwencja terapeutyczna
30 3 graded credit O
Grupa B
O

W czwartym semestrze studiów studenci muszą wybrać jeden z proponowanych i uruchomionych przedmiotów (w wymiarze 30h) z GRUPY C, poświęconych różnym aspektom diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji językowej. Zajęcia fakultatywne prowadzone są przez nauczycieli akademickich, doświadczonych w tematyce kursów w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Oferta opcji może być rokrocznie zmieniana i jest ściśle uzależniona od zmieniających się potrzeb studentów. Lista dostępnych kursów fakultatywnych w danym roku akademickim jest publikowana odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki. 

W czwartym semestrze studiów studenci zaliczają blok praktyk zawodowych, realizowanych w placówkach oświatowych oraz instytucjach ochrony zdrowia. Praktyki logopedyczne koncentrują się wokół zagadnień diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gerontologopedia
30 3 exam O
Praktyki 3
60 2 graded credit O
Logopedyczne seminarium magisterskie
30 14 assessment O
Zaburzenia artykulacji i emisji głosu
30 3 graded credit O
Zarządzanie i komunikacja w praktyce logopedycznej
30 3 graded credit O
Grupa C
O