A A A
pl | en

Studia europejskie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia europejskie
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów zajęć, obejmuje 1769 godzin - dla każdej specjalności. W trakcie studiów - po pierwszym semestrze - studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: 1) Analityk zjawisk i procesów, 2) Ekspert organizacji społecznych, 3) Niemcoznawstwo.

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów jest osiągnięcie minimalnej, określonej w programie, liczby punktów ECTS (186), złożenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez promotora, i złożenie egzaminu dyplomowego na ocenę pozytywną. Na końcową ocenę na dyplomie składają się takie elementy jak:
1) ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 3/8 końcowej oceny;
2) ocena z egzaminu dyplomowego, stanowiąca 1/8 końcowej oceny;
3) średnia ważona z całego toku studiów, która stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Academic English
30 2 zaliczenie O
Literatura europejska
20 3 zaliczenie O
Polityczna historia Europy po 1945 r.
30 4 egzamin O
Sztuka wystąpień publicznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Tutorial i szkolenie uniwersyteckie
15 - zaliczenie O
Wstęp do ekonomii
45 5 egzamin O
Wstęp do prawa
45 5 egzamin O
Wstęp do analizy politycznej
45 5 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
60 - zaliczenie O
Akademicki język polski
30 3 egzamin F
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Academic English
30 4 zaliczenie na ocenę O
Historia i teoria integracji europejskiej
45 5 egzamin O
Tutorial i szkolenie uniwersyteckie
15 1 zaliczenie O
Wstęp do filozofii
45 5 egzamin O
Wstęp do socjologii
45 5 egzamin O
Wychowanie fizyczne
60 - zaliczenie O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucje i system decyzyjny UE
30 4 egzamin O
Metodologia nauk społecznych
30 4 egzamin O
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
30 4 egzamin O
Sztuka i architektura europejska
20 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza tekstów źródłowych
30 3 egzamin O
Etyka
30 3 egzamin O
Praktyka zawodowa
90 3 zaliczenie O
Proseminarium
15 2 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Komunikacja i perswazja polityczna
15 2 zaliczenie na ocenę O
Praktyka zawodowa
90 3 zaliczenie O
Prawo międzynarodowe publiczne
30 3 egzamin O
Seminarium dyplomowe
60 12 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo Unii Europejskiej
45 4 egzamin O
Seminarium dyplomowe
60 12 zaliczenie O
30 4 egzamin O
30 10 egzamin O
Kurs w języku obcym
30 5 egzamin O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO